Laboratorium ElkomLab jako swój nadrzędny cel i obowiązek traktuje wykonywanie badań w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 i Polskiego Centrum Akredytacji oraz zaspokojenie oczekiwań klienta, organów stanowiących i organizacji udzielającej uznania. Jest to realizowane poprzez ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania oraz polityki jakości, opisanych niniejszą księgą i dokumentami w niej przywołanymi. Dokumenty systemu są łatwo dostępne, zrozumiane i wdrażane przez personel laboratorium ElkomLab.

Traktując jako priorytet zadowolenie klienta ze świadczonych usług, laboratorium stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz wymagań innych obowiązujących norm i przepisów
 • zdobywanie zaufania i zadowolenia klientów poprzez terminowe, zgodne z ustaleniami oraz dobrą praktyką profesjonalną realizowanie zleceń
 • utrzymanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji
 • wykonywanie badań przez wykwalifikowany personel, przy użyciu wysokiej klasy nadzorowanego sprzętu
 • współpracę z kwalifikowanymi kontrahentami

Mierzalne cele operacyjne są ustalane, poddawane ocenie i weryfikowane podczas corocznych przeglądów zarządzania.

Polityka jakości laboratorium ElkomLab
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ELKOM”

opiera się na poniższych postulatach i deklaracjach:

 • Właściciel powołuje kierownika laboratorium, kierownika ds. jakości i kierownika technicznego, posiadających uprawnienia i odpowiednie zasoby do realizowania swoich obowiązków. Zadaniem kadry kierowniczej jest między innymi wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania oraz identyfikowanie odstępstw i badań niezgodnych z wymaganiami, a także inicjowanie działań zapobiegających lub minimalizujących występowanie odstępstw i niezgodności. Ponadto kierownik ds. jakości, mający bezpośredni dostęp do właściciela, jest odpowiedzialny za stałe stosowanie systemu zarządzania, kierownik techniczny ponosi odpowiedzialność za działalność techniczną. Zakres odpowiedzialności właściciela oraz kierowników znajduje się w Załączniku 1, a powiązania personelu zarządzającego przedstawia schemat organizacyjny w pkt. 3.3.
 • Właściciel i kierownicy są odpowiedzialni za opracowanie, zaakceptowanie, wdrożenie i przestrzeganie niniejszej polityki jakości.
 • Personel laboratorium ElkomLab jest zapoznany z polityką jakości firmy oraz dokumentacją systemową i zobowiązany do przestrzegania jej wymagań. Pracownicy laboratorium ElkomLab są świadomi istoty i ważności swoich działań oraz tego, jak przyczyniają się do osiągania celów systemu zarządzania. Ponadto zatrudniony personel jest nadzorowany, a jego kompetencje monitorowane i stale podnoszone w cyklu szkoleń.
 • Laboratorium ElkomLab działa bezstronnie i niezależnie od jakichkolwiek wpływów, a pozostałe obszary działalności P.W. ELKOM, ze względu na swój charakter, nie stanowią zagrożenia konfliktem interesów. Laboratorium ElkomLab nie angażuje się w żadną działalność, która mogłaby zmniejszyć zaufanie do jego bezstronności, niezależności i rzetelności.
 • W laboratorium ElkomLab ustanowione są procesy komunikacyjne w odniesieniu do skuteczności systemu zarządzania, opisane w procedurach systemowych. Integralność obowiązującego systemu jest utrzymywana podczas planowania i wdrażania działań.
 • Laboratorium ElkomLab ze szczególną dbałością podchodzi do ochrony poufnych informacji i praw własności klienta oraz opinii i ocen płynących od klientów w odniesieniu do wykonywanych usług. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności.
 • Laboratorium ElkomLab stosuje wyposażenie o odpowiednim stopniu jakości i nadzoru.
 • Właściciel oraz kadra kierownicza deklarują stosowanie dobrej praktyki profesjonalnej.
 • Laboratorium ElkomLab zapewnia najwyższy poziom oraz dbałość o najwyższą jakość usług laboratorium świadczonych klientom.
 • Właściciel oraz kadra kierownicza zobowiązują się do zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania.

Jako właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELKOM deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości laboratorium ElkomLab.

Marceli Uciński